RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu włodawskiego

01.12.2020

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu włodawskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych i niektórych czynności pomocniczych w ramach umowy zlecenia.

 

  1. Rodzaj, liczba lekarzy, zakres i miejsce wykonywania czynności:

rodzaj i zakres wyznaczenia czynności zlecone art.. 16 ust. 1 pkt 1 miejsce (obszar) wykonywania czynności, wg gmin termin (okres) realizacji zadań liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonania zadania
1 2 3 4 5
szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze lit. a teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu i sprzedaży, targami, wystawami, pokazami, konkursami lit. b teren powiatu włodawskiego WG ZGŁOSZEŃ 2
badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia lit. c teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i po - ubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju lit. d teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
badania mięsa zwierząt łownych lit. e CAŁY ROK 7
pobierania próbek do badań lit. j teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni lit. l teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
przeprowadzanie kontroli urzędowej w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lit. m teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia lit. f teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 1

2. Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 04 grudnia 2020 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, w godz. 7:00 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  //piwwlodawa/SkrytkaESP

4) listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa

Liczy się data wpływu do Urzędu.


4. Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 09.12.2020 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - [pobierz]
  2. Załącznik nr 2 klauzula RODO

Zniesiony obszar zagrożenia w powiecie włodawskim

24.11.2020

W dniu 20 listopada 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został zniesiony obszar zagrożenia w powiecie włodawskim.

Gminy, które znajdowały się w tym obszarze, aktualnie znajdują się w obszarze z ograniczeniami (strefa czerwona). Graficzne przedstawienie obszarów znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19

09.11.2020

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

28.10.2020

PIW we Włodawie w związku z zwiększonym ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków rekomeduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekracji w stadach drobiu. 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Rekompensata za zakaz produkcji świń

21.09.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród rolników informacji o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.
W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).
Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju
w systemie naboru ciągłego.

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020

07.09.2020

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 18 do 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

• N i e w o l n o d o t y k a ć s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

1 ognisko ASF w powiecie włodawskim

06.06.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie informuje o wyznaczeniu 1 ogniska ASF w powiecie włodawskim w 2020 roku, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

INFORMACJA WS. WIZYT W INSPEKTORACIE WETERYNARII

12.03.2020

Ze względu na zaistniałą sytuację Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie zwraca się z prośbą o załatwianie spraw urzędowych o ile nie wymagają osobistej wizyty w PIW Włodawie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną tel.: +48 82 57 22 053, fax: +48 82 57 22 053, email: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl

Anna Wanat - Hetman

Powiatowy Lekarz Weterynarii we WłodawieOpublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 11.09.2012
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 106