RSS
A A A
SmodBIP

Strona Główna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie

ul. Suchawska 5

22-200 Włodawa

tel./fax 82 57 22 053

email: wlodawa.piw@wetgiw.gov.pl

email: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl

Godziny pracy: 7:00-15:00

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu włodawskiego

01.12.2020

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu włodawskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych i niektórych czynności pomocniczych w ramach umowy zlecenia.

 

  1. Rodzaj, liczba lekarzy, zakres i miejsce wykonywania czynności:

rodzaj i zakres wyznaczenia czynności zlecone art.. 16 ust. 1 pkt 1 miejsce (obszar) wykonywania czynności, wg gmin termin (okres) realizacji zadań liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonania zadania
1 2 3 4 5
szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze lit. a teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu i sprzedaży, targami, wystawami, pokazami, konkursami lit. b teren powiatu włodawskiego WG ZGŁOSZEŃ 2
badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia lit. c teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i po - ubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju lit. d teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
badania mięsa zwierząt łownych lit. e CAŁY ROK 7
pobierania próbek do badań lit. j teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni lit. l teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
przeprowadzanie kontroli urzędowej w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lit. m teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 7
sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia lit. f teren powiatu włodawskiego CAŁY ROK 1

2. Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 04 grudnia 2020 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, w godz. 7:00 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  //piwwlodawa/SkrytkaESP

4) listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie, ul. Suchawska 5, 22-200 Włodawa

Liczy się data wpływu do Urzędu.


4. Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 09.12.2020 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - [pobierz]
  2. Załącznik nr 2 klauzula RODO

Zniesiony obszar zagrożenia w powiecie włodawskim

24.11.2020

W dniu 20 listopada 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został zniesiony obszar zagrożenia w powiecie włodawskim.

Gminy, które znajdowały się w tym obszarze, aktualnie znajdują się w obszarze z ograniczeniami (strefa czerwona). Graficzne przedstawienie obszarów znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19

09.11.2020

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

28.10.2020

PIW we Włodawie w związku z zwiększonym ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków rekomeduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekracji w stadach drobiu. 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021Opublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 08.01.2020
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 52 797